Ympäristön huomiointi toiminnassa 

Tukolla olemme sitoutuneet ympäristövaikutustemme minimointiin kehittämällä ja parantamalla toimintaamme ympäristön hyväksi. Ympäristötyömme pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 - ympäristöjärjestelmään, yrityksen johdon linjaamaan ympäristöpolitiikkaan sekä ympäristölupaan. Vastuu ympäristöstämme ulottuu koko arvoketjuumme - otamme huomioon suorat ja epäsuorat vaikutuksemme tuotteiden valmistuksessa, kuljetuksissa, jakelukeskuksen toiminnoissa sekä asiakas- ja kuluttajanäkökulmasta. Ympäristön hyvinvointi on Tukon henkilöstön, osuuskunnan jäsenten, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmiemme yhteinen etu.

Tukon ympäristöjärjestelmä ISO 14001 sertifioitiin vuonna 2003. Sen mukaisesti Tukon ympäristövaikutukset arvioidaan säännöllisesti ja ne ovat pohjana keskeisille painopistealueille. Keskeiset tavoitteet on linjattu johdon hyväksymässä Tukon ympäristöpolitiikassa, joka päivitettiin viimeksi vuoden 2015 alussa. Johto myös seuraa näiden tavoitteiden toteutumista. Lisäksi ympäristöjärjestelmää auditoidaan ja katselmoidaan säännöllisesti. Tukon ympäristötavoitteet ja sen pohjalta muodostettu ympäristöohjelma kattaa vuodet 2013–16. Ympäristötyötä koordinoi Vastuullisuus-yksikkö yhteistyössä linjaorganisaation ja tukitoimintojen kanssa.

Keskeisimmät ympäristövaikutuksemme syntyvät hankinta- ja jakelukuljetuksista, kiinteistön energiankulutuksesta ja varaston bio- ja pakkausjätteistä sekä markkinoille saatetuista pakkauksista. Markkinoille saatettujen pakkausten tuottajavastuusta huolehdimme sopimuksella Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n (ent. PYR) kanssa, joka edelleen huolehtii pakkausten hyötykäytöstä eri tuottajayhteisöjen kanssa. Tuko on myös osakkaana Suomen Palautuspakkaus Oy:ssä (Palpa) ja Transbox Oy:ssä (muovisten elintarvikekuljetuslaatikoiden vuokraus).

Tukon toimintaa Keravan jakelukeskuksessa ohjaa ympäristölupa. Lupaehtoihin liittyen annamme vuosittain viranomaiselle selvityksen mm. laiturialueella lastattavien autojen määrästä sekä jätemääristä ja niiden toimituspaikoista. Ympäristöluvassa on määritelty myös melutasot, joita jakelukes­kuksemme toiminta ei saa ylittää.

Keskeiset painopistealueet

Keskeiset painopistealueet perustuvat säännöllisesti tehtäville ympäristönäkökohtien arvioinneille, ja niiden pohjalta muodostetulle ympäristöohjelmalle. Tukon suurimmat vaikutusmahdollisuudet ympäristöasioissa liittyvät omaan toimintaan, kuten energian käyttöön, jätehallintaan sekä tuotteiden ympäristövaikutusten hallintaan. Lisäksi tavoitteena on Tukon toiminnasta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

Päästöjen vähentäminen

Tukon suurimmat hiilidioksidipäästöt syntyvät hankinta- ja jakelukuljetusten aiheuttamista päästöistä. Jakelukuljetusten päästöjä pyritään minimoimaan valitsemalla sopivia yhteistyökumppaneita sekä optimoimalla kuljetuskalusto ja -reitti mahdollisimman tehokkaaksi. Puhtain kilometri on aina ajamaton kilometri. 

Energiatehokkuus

Tuko on mukana Kaupan alan energiatehokkuussopimuksessa ja olemme sen mukaisesti sitoutuneet vähentämään sähkö- ja lämpöenergiankulutustamme 9 %:lla vuoteen 2016 mennessä (vertailuvuosi 2010). Huomioimme energiatehokkuusjärjestelmän mukaiset asiat osana ISO 14001 – ympäristöjärjestelmää.

Materiaalitehokkuus

Tukon keskeisimmät jätevirrat syntyvät pääsääntöisesti erilaisista pakkausmateriaaleista ja poisheitettävästä biojätteestä. Tavoitteenamme on parantaa jätteiden hyötykäyttöastetta siten, että sekajätteen osuus kokonaisjätemäärästä olisi mahdollismman pieni. Jätelajittelua pyritään jatkuvasti parantamaan kouluttamalla henkilöstöä säännöllisesti.

Kiinnitämme huomiota siihen, että tuotteissa käytettävät pakkaukset ovat tuoteturvallisuuden, jakelun ja varastoinnin, sekä käytettävyyden ja kierrätettävyyden kannalta sopivia. Meille on tärkeää, että yhteistyökumppanimme toimivat samanlaisten ympäristöarvojen mukaisesti. Ympäristöasiat huomioidaan yhteistyössä niin palvelu- kuin tavarantoimittajienkin kanssa.