Henkilöstön hyvinvointi

Vastuullinen työnantajuus tarkoittaa Tukolla mm. henkilöstön hyvinvointia, osaamisen kehittämistä, kannustavaa palkitsemista, hyvää johtamista sekä osuuskunnan toimintaedellytysten turvaamista. Tukon toimintamallit on kuvattu ja ne perustuvat yhteisiin pelisääntöihin ja arvoihin. Yhteiset toimintamallit luovat hyvän ja kestävän perustan osuuskunnan toiminnalle.

Työnantajana Tuko voi luottaa vastuunsa tuntevaan, yhteiseen hiileen puhaltavaan henkilöstöön, joka on sitoutunut palvelemaan asiakaskuntaamme luotettavasti ja asiantuntevasti.

Kehitämme ja tuemme työhyvinvointia ja työssä jaksamista

 • Laajat työterveyshuollon palvelut omalla työterveysasemalla

 • Työkyvyn seurannan ja kehittämisen toimintamallit ja prosessit

 • Joustavuus työsuhteen ehdoissa: osa-aikaeläkkeet, hoito- ja vuorotteluvapaat jne.

 • Henkilöstöravintolapalvelut

 • Työturvallisen työympäristön kehittäminen ja työvaatetus

 • Harrastus- ja virkistystoiminnan laaja tukeminen

 • Henkilöstötutkimus ja suunnitelmalliset kehittämistoimet

 • Tarjoamme henkilöstölle mahdollisuuden osallistua kattavaan työhyvinvointiohjelmaan, voit lukea siitä lisää täältä.

Rohkaisemme ja tarjoamme mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen

 • Osaamisen arviointi ja kehittämisen suunnitelmien tekeminen vuosittain

 • Ammattitutkintoon tähtäävien opintojen tukeminen:  oppisopimuskoulutukset, opinnäytetöiden ohjaaminen ja työharjoittelut

 • Valmennukset ja koulutukset kehittämissuunnitelmien pohjalta

 • Oppiminen osana liiketoiminnan kehittämisprojekteja

 • Toimenkuvien laajentuminen/uudistuminen, uralla eteneminen ja työkierto yhtiön sisällä

Palkitsemme hyvästä työstä oikeudenmukaisesti ja kannustavasti

 • Oikeudenmukaisen ja kilpailukykyisen työnvaativuuteen perustuvien palkkausjärjestelmien ylläpitäminen

 • Peruspalkkauksen lisäksi kannustinpalkkiojärjestelmät koko henkilöstölle

 • Hyvän työn huomioiminen: tunnustuspalkinnot

 • Palvelusvuosi- ja merkkipäivämuistamiset

 • Henkilökunnan myymälä ja muut ostoetuudet omalle henkilöstölle

 

Turvallisuus on vastuullisuutta

Toimimme Tuko Logistics Osuuskunnassa vastuullisesti, kuten perusarvoissammekin jo määritetään. Vastuulliseen toimintaan kuuluu olennaisena osana tinkimätön työ henkilöstömme turvallisuuden takaamiseksi sekä terveyden edistämiseksi. Työtä jatkuvan parantamisen eteen teemme yhteistyössä johdon, esimiesten, henkilöstön sekä työterveyshuollon kanssa. Tavoitteenamme on minimoida työstä ja työolosuhteista aiheutuvia, työntekijöihimme kohdistuvia riskitekijöitä sekä vähentää työssä esiintyvää haitallista psykososiaalista ja fyysistä kuormitusta. Panostamme myös voimakkaasti työntekijöidemme fyysisen ja henkisen työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen.

Työturvallisuuden ja – terveyden johtamisemme on systemaattista, jolla edistämme jatkuvasti turvallisuuskulttuuriamme sekä ylläpidämme turvallisia työoloja, -menetelmiä ja – välineitä kaikessa toiminnassamme. Olemme sertifioineet työturvallisuuden ja – terveyden hallinnan osana johtamisjärjestelmäämme kansainvälisen OHSAS 18001 – standardin vaatimusten mukaiseksi. Keskeisimpiä jatkuvan parantamisen työvälineitämme, joilla varmistamme työturvallisuuden ja – terveyden korkean tason ovat mm. riittävän tieto-taidon hankinta, ylläpito ja parantaminen, ennaltaehkäisevään työhön panostaminen sekä avoin ja läpinäkyvä viestintä oman henkilöstömme ja tärkeimpien sidosryhmiemme suuntaan. Yhteistyössä asettamiemme tavoitteiden toteutumista seurataan erilaisilla mittareilla sekä säännöllisellä raportoinnilla eri organisaatiotasoilla. Jokainen tukolainen edistää omalla päivittäisellä toiminnallaan työkykyään, omaa ja työtovereidensa turvallisuutta sekä työpaikan yleistä viihtyvyyttä.

Osana työturvallisuuden ja ympäristöasioidemme hallintaa kehitämme myös jatkuvasti valmiuksiamme toiminnassamme mahdollisesti sattuvien onnettomuus- ja poikkeustilanteiden varalle. Kaikki Keravan jakelukeskuksessamme työskentelevät henkilöt on perehdytetty ja koulutettu toimimaan erilaisissa vaara- ja onnettomuustilanteissa. Omaehtoisen varautumisemme punaisena lankana toimivat poikkeustilanteiden varalle laaditut pelastus- ja jatkuvuussuunnitelmat, joita pidämme yllä säännöllisin tarkastuksin ja harjoitusten avulla.

Vastuullisena työnantajana haluamme, että työpaikkamme on turvallinen kaikille siellä työskenteleville, joka päivä.

 

Tutustu Tukon työturvallisuuspolitiikkaan täällä.