VASTUULLINEN HANKINTAKETJU

Vastuullisen hankintaketjun hallinta perustuu Tuko Logisticsin hankinnan eettisiin periaatteisiin sekä erilaisiin vastuullisuuslinjauksiin. Niissä määrittelemme vaatimukset tavarantoimittajille sekä tuotteiden laadulle ja turvallisuudenhallinnalle. Hankinnan neuvottelutilanteissa tavarantoimittajien kanssa noudatamme Hyvän kauppatavan periaatteita.

Eldorado-tuotteista ja muista Tukon omista merkeistä lähes puolet valmistetaan kotimaassa. Lisäksi omien merkkien ja oman maahantuonnin tuotteita valmistetaan ja pakataan eri puolilla maailmaa. Hankintaketjun vastuullisuuskysymykset kuten jäljitettävyys, hyvät työolot sekä turvalliset tuotantotavat ovat vastuullisuustyömme painopisteitä. Edellytämme myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme vastuullisia toimintatapoja.

Laadun ja turvallisuuden valvonta

Me Tukolla haluamme varmistaa, että hankkimamme, maahantuomamme, varastoimamme ja asiakkaille kuljettamamme tuotteet ovat turvallisia ja lainsäädännön mukaisia, ja säilyvät sellaisina aina kuluttajille asti. Käytännössä tämä tarkoittaa tuoteturvallisuuden takaavia toimintatapoja, kuten omavalvontaa ja sen mukaista toimivaa riskienhallintajärjestelmää, tilaus-toimitusketjun hallintaa sekä tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajien ja viranomaisten kanssa. Viranomainen valvoo toimintamme riittävyyttä suhteessa lainsäädäntöön, toiminnan laajuuteen ja riskeihin. Viimeisimmän OIVA-raporttimme löydät täältä.

Mikäli ennakoivista toimista huolimatta toimitusketjuumme on päässyt tuotteita, joiden laatu tai tuotteista annettava informaatio eivät vastaa vaatimuksia, käynnistämme tarvittavat toimenpiteet virheellisen tuotteen poistamiseksi. Takaisinvetojärjestelmällä varmistamme tehokkaan ja nopean toiminnan erilaisissa poikkeustilanteissa tarvittaessa Tukon varastolta aina kuluttajalle asti.

Tavarantoimittajan valinta

Kaikki Eldoradon ja muiden omien merkkien sekä maahantuonnin toimittajat arvioidaan ennen yhteistyön aloitusta. Edellytämme tavarantoimittajiltamme, että tuotteet ovat EU:n ja Suomen lainsäädännön mukaisia ja tuotantoprosessit takaavat tuoteturvallisuuden. Lisäksi edellytämme, että tuotanto-olot ovat vastuullisia ja vastaavat kestävän kehityksen periaatteita. Tavarantoimittajan valinnassa painotamme kolmannen osapuolen sertifiointia tai auditointia tai suoritamme auditointikäynnin toimittajan tuotantotiloihin ja prosesseihin tarvittaessa itse.

Tuko on jäsenenä BSCI:ssä (Business Social Compliance Initiative). Se on eurooppalainen vähittäiskaupan auditointijärjestelmä, joka keskittyy erityisesti hankinnan sosiaalisen vastuun kysymyksiin. BSCI:n toimintaperiaatteet Code of Conduct ohjaavat myös Tukon toimittajavalintaa ja –yhteistyötä. Toimintaperiaatteet pohjautuvat YK:n ihmisoikeusjulistukseen, ILO:n oikeuksiin työelämässä ja lasten oikeuksiin. Tavoitteenamme on lisätä tavarantoimittajien tuntemusta vastuullisista toimintatavoista sekä pitkällä aikavälillä parantaa työoloja koko hankintaketjussa, erityisesti riskialueilla kuten Aasian, Afrikan ja eteläisen Amerikan valtioissa.

Tuko on ollut pyöreän pöydän keskusteluissa yhdessä päivittäistavarakaupan yritysten, kansalaisjärjestöjen sekä ministeriöiden kanssa. Keskustelujen pohjalta syntyi elokuussa 2015 yhteinen näkemys YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavien periaatteiden toteuttamisesta päivittäistavarakaupan hankintaketjussa. Voit tutustua kyseiseen kannanottoon täällä.

Tuotevalinnan periaatteet

Uuden Eldorado –tuotteen kehitys ideasta valmiiksi tuotteeksi on monivaiheinen prosessi, jossa varmistetaan tuotteiden laatu ja vaatimustenmukaisuus. Uutuustuotteet arvioidaan aistinvaraisesti asiantuntijaraadissa. Tarvittaessa tuotearviointeja täydennetään kuluttajaraadin testein. Tukon hankinnan, tuotelaadun ja tavarantoimittajien yhteistyönä syntyy tuotteelle spesifikaatio tarkkoine tuotekuvauksineen, jonka pohjalta laaditaan lainsäädännön mukaiset ja kuluttajalle selkeät pakkausmerkinnät.

Kaikille Eldorado-tuotteille on laadittu näytteenottosuunnitelma mm. tuotteiden mikrobiologisia, kemiallisia ja fysikaalisia testejä varten. Osana suunnitelmaa tuotenäytteet tutkitaan säännöllisesti ulkoisissa yhteistyölaboratorioissa. Näin varmistetaan myös tulosten puolueettomuus.

Kaikilta valikoimiin hyväksyttäviltä tuotteilta edellytetään, että ne ovat hankinnan periaatteiden mukaisia. Tämä on kuvattu mm. tuotelaatupolitiikassamme.

Laatupolitiikkamme mukaisesti:

  • Emme hyväksy geenimuunneltuja GMO- (Genetically modified organism) tuotteita.

  • Emme hyväksy tuotteissamme atsovärejä tai varoitusmerkinnän vaativia väriaineita.

  • Ravitsemukselliset näkökohdat, kuten suolapitoisuus, lisäaineet ja rasvat, otetaan huomioon tuotteita valikoimiin hyväksyttäessä.

  • Kalastustuotteiden osalta noudatamme WWF:n kalaoppaan linjauksia.

  • Varmistamme tavarantoimittajiltamme myös elintarvikkeen kanssa kosketuksessa olevien pakkausmateriaalien turvallisuuden ja lainmukaisuuden.

 

Kuluttajapalvelu palvelee

Omien merkkien ja Tukon maahantuomien tuotteiden kuluttajapalautteet käsitellään Tukon asiakaspalvelukeskuksessa. Vuosittain käsitellään noin 1400 kuluttajapalautetta, joista suurin osa liittyy tuotteessa havaittuun poikkeamaan. Näitä käsitellään yhteistyössä ostajan, tuotelaadun ja tavarantoimittajan kanssa. Mikäli kyseessä on vakavaksi luokiteltava tai samaan tuotteeseen toistuvasti kohdistuva laatupoikkeama, käynnistetään tuotteen ja sen saapumiserän tarkempi tutkinta.

Selkeät pakkausmerkinnät

Tuotteen pakkauksella erilaisine merkintöineen on tärkeä rooli asiakkaidemme palvelemisessa. Eldorado –tuotteiden pakkausmerkinnöissä on kiinnitetty huomiota niiden selkeyteen ja helppolukuisuuteen. Pakkauksissa kerrotaan selkeästi tuotteen valmistusaineista ja ravintosisällöstä. Lisäksi tuotteen sisältämät allergeenit on korostettu lihavoinnilla. Pääsääntöisesti Eldorado -pakkauksistamme löytyvät myös pakkausmateriaalien kierrätysohjeet.